Nguyên tắc chọn kế toán lại quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ

Kế toán rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ vì nó giúp chủ sở hữu, người quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan khác trong doanh nghiệp đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Kế toán cung cấp thông tin quan trọng về chi phí và thu nhập, lãi và lỗ, nợ phải trả và tài sản để ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát các quá trình trong một doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của kế toán là ghi lại các giao dịch tài chính trên sổ tài khoản để xác định, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế. Hơn nữa, các cơ quan báo cáo thuế yêu cầu bạn phải giữ sổ sách ở mức tối thiểu để theo dõi thu nhập và chi tiêu.

Mục đích của Kế toán là gì?

Kế toán thường được gọi là “Ngôn ngữ kinh doanh”. Nó là một phương tiện truyền đạt thông tin tài chính cho những người dùng khác nhau để ra quyết định.

Các mục tiêu chính của kế toán là:

GHI DỊCH GIAO DỊCH

Vai trò chính của kế toán là duy trì một hồ sơ có hệ thống, chính xác và đầy đủ về tất cả các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Những hồ sơ này là xương sống của hệ thống kế toán. Chủ doanh nghiệp có thể truy xuất và xem lại các giao dịch bất cứ khi nào được yêu cầu.

Vài nét về :  dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH

Chủ doanh nghiệp cần lập kế hoạch phân bổ các nguồn lực hạn chế của họ bao gồm lao động, máy móc, thiết bị và tiền mặt để hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp.

Một thành phần quan trọng của quản lý kinh doanh, lập ngân sách và lập kế hoạch cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch trước bằng cách dự đoán các nhu cầu và nguồn lực. Điều này giúp phối hợp các phân đoạn khác nhau của một tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH

Kế toán hỗ trợ trong một loạt quy trình ra quyết định và giúp chủ sở hữu xây dựng các chính sách nhằm tăng hiệu quả của các quy trình kinh doanh. Một số ví dụ về các quyết định dựa trên thông tin kế toán bao gồm giá phải trả cho các sản phẩm và dịch vụ, các nguồn lực cần thiết để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ này cũng như tài chính và cơ hội kinh doanh