Kinh nghiệm của một kế toán chuyên nghiệp

Vai trò của một kế toán viên chuyên nghiệp là một vai trò quan trọng, hỗ trợ khách hàng về các vấn đề tài chính thường được bảo mật cao. Kế toán thực hiện một số nhiệm vụ trong vai trò này, bao gồm ghi sổ, VAT, PAYE, Thuế tạm tính, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và nhiều dịch vụ khác. Trong khi kỹ năng kế toán và trình độ học vấn là nền tảng của bất kỳ nghiệp vụ kế toán nào, có một số đặc điểm bổ sung cần có ở một kế toán chuyên nghiệp.

Chúng bao gồm các đặc điểm sau:

 Kỹ năng, kiến ​​thức và chuyên môn

Đặc điểm quan trọng nhất của bất kỳ chuyên gia kế toán nào là một nền giáo dục vững chắc cung cấp nhiều kỹ năng, kiến ​​thức và chuyên môn trong các khía cạnh khác nhau của dịch vụ kế toán. Đào tạo đảm bảo rằng kế toán viên hoàn toàn thông thạo tất cả các kỹ năng kế toán để họ có thể thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu. Nếu không được giáo dục và đào tạo đầy đủ, nhân viên kế toán không thể cung cấp dịch vụ xuất sắc ở mức độ cao cho khách hàng và cũng có nguy cơ mắc sai lầm rất nghiêm trọng hoặc các sai sót trong xét đoán khác do thiếu hiểu biết gây ra.

 Cam kết với các giá trị mạnh mẽ

Một số giá trị cần được một kế toán viên chuyên nghiệp nắm giữ, bao gồm tính chính trực, trách nhiệm giải trình, độ tin cậy, đạo đức, lý luận đạo đức, tính trung thực, độ tin cậy và tính bảo mật. Những giá trị này đóng một vai trò quan trọng và giúp đảm bảo rằng kế toán tuân theo một bộ quy tắc nội bộ chặt chẽ chi phối cách họ kinh doanh hàng ngày.

Vài nét về :  dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

 Thuộc cơ quan kế toán được công nhận

Các kế toán viên cũng phải thuộc một cơ quan kế toán được công nhận để đảm bảo rằng họ phải tuân theo quyền hạn kỷ luật của cơ quan đó. Một số cơ quan trong phạm vi Nam Phi bao gồm Hiệp hội Kế toán Nam Phi, Ban Quản lý Độc lập cho Kiểm toán viên, Hiệp hội Kế toán Công chứng; Viện Kế toán Quản lý Công chứng, Viện Kế toán Chứng nhận Công chứng, Thư ký Công chứng Nam Phi, Viện Kế toán Chuyên nghiệp Nam Phi, Viện Kế toán Tài chính và Thương mại của SA và Học viện Thuế Nam Phi.

Giữ vững các tiêu chuẩn chuyên nghiệp

Kế toán viên cũng phải duy trì các tiêu chuẩn và phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ghi chép, phân tích, đo lường, báo cáo, dự báo và đưa ra lời khuyên và hỗ trợ trong các quyết định tài chính, quản lý và chiến lược, do đó gia tăng giá trị cho khách hàng và các bên liên quan của họ. Ứng xử chuyên nghiệp đóng một phần thiết yếu trong vai trò của kế toán viên, và có liên kết chặt chẽ với cam kết các giá trị.